Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering

then

history copy

     Logistics Engineering Course is the first study program in the Upper North region that has been operating since 2008 until now. It aims to develop the knowledge and skill in quantitative analysis, technology and management, which will give students knowledge and understanding in the field of engineers, administration and organization management focusing on the knowledge in management, logistics and supply chain.

 

Bachelor's Degree (4 years)

Normal course for students who have earned high school diploma or higher or equivalent.
 

2 Programs 

  • Full Program : Bachelor’s Degree (4 years)
  • Transferable credits (3 years)

 

ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Engineering) เป็นหลักที่สูตรแรกของภาคเหนือตอนบนและเปิดหลักสูตรมาตั้งแต่ พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหาร จะทำให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ของวิศวกร การบริหารและจัดการองค์กรที่เน้นองค์ความรู้ด้านการจัดการ    โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับสายงานการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการด้านธุรกิจมีความสามารถทางการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเรียนการสอนเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการและการวิเคราะห์งานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การใช้กรณีศึกษา และการศึกษาหน่วยปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา

โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน 2 หลักสูตรคือ

- หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต 4 ปี 
- หลักสูตรต่อเนื่อง วิศวกรรมบัณฑิต 3 ปี (เทียบโอน)